Stadgar

Svenska Institutet för Strategisk Analys

S.I.S.A. Uppsala

Stadgar

 

§ 1 Förening & säte

Spelföreningen Svenska Institutet för Strategisk Analys, förkortat S.I.S.A., är en ideell förening, ansluten till Sveriges roll- & konfliktspelsförbund, SVEROK. Styrelsen har sitt säte i Uppsala

§2 Syfte

Föreningens syfte är att samordna och främja spelande av roll- , strategi-, figur- & konfliktspel

§3 Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende

§4 Verksamhetsår

Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december

§5 Medlemmar

Som medlem antas intresserad som godkänner föreningens stadgar och betalar den av årsmötet fastställda årsavgiften

Medlem som motverkar föreningens syfte eller allvarligt skadar föreningens anseende kan stängas av av styrelsen. Avstängningen diskuteras på nästkommande årsmöte varvid avstängningen ovillkorligen upphäves eller leder till uteslutning av sagda medlem. Uteslutningshotad medlem äger yttranderätt, men inte rösträtt på årsmötet.

 

§6 Styrelsen

Föreningens styrelse verkställer årsmötets beslut och sköter den löpande verksamheten.

Styrelsen ska bestå av en ordförande och ett jämnt antal ledamöter, dock minst fyra stycken. Antalet fastställs vid varje årsmöte. Styrelsen tillträder omedelbart efter den valts. Valbar till styrelsen är icke uteslutningshotad medlem i föreningen.

Styrelsen skall anses vara beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande, varav en måste vara antingen ordförande eller vice ordförande. Styrelsen måste sammanträda minst en gång per verksamhetsår.

§7 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig

§8 Föreningens nycklar

Ordföranden beslutar om fördelning och kopiering av nycklar till föreningslokalen

 

§9 Tjänstemän

Årsmötet skall välja två revisorer som svarar för granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning. Valbar är myndig icke uteslutningshotad medlem som inte sitter i styrelsen

Årsmötet skall välja en valberedning med uppgift att ta fram förslag på personer till föreningens förtroendeuppdrag. Valbar är icke uteslutningshotad medlem i föreningen

Årsmötet äger rätt att utse andra tjänstemän för ett år i taget. Samtliga titlar, förmåner och ersättningar skall specifieras vid valtillfället

 

§10 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas tidigast 1 januari och senast 3 mars varje år. Styrelsen kallar och beslutar om tid och plats. Årsmötet skall anses behörigt utlyst om kallelsen gått ut minst tre veckor i förväg. Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst en vecka innan utsatt tid.

Årsmötet skall ta ställning till de frågor som specifieras under§§5, 6, 9 & 13, samtliga inkomna motioner samt nedanstående punkter. Övriga ärenden behandlas i mån av tid och efter mötets gottfinnande.

Årsmötet skall besluta om mötets behöriga utlysande, godkännande av verksamhetsberättelse, godkännande av resultat- & balansräkning, godkännande av revisionsberättelse, styrelsen ansvarsfrihet, kommande verksamhetsårs budget, samt medlemsavgiftens storlek och periodicitet

§11 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall utlysas om styrelsen, revisiorena gemensamt eller minst hälften av föreningens medlemmar så kräver. Styrelsen beslutar om tid och plats samt skickar kallelse minst tre veckor före utsatt tid. Kallelsen skall specifiera vilka frågor som skall avhandlas under det extra årsmötet. Inga andra frågor får avhandlas under det extra årsmötet

 

§12 Röstregler

Rösträtt tillkommer icke uteslutningshotad medlem som erlagt fastställd medlemsavgift

Rösträtt på styrelsesammanträden tillkommer styrelsens ledamöter

Beslut om bordläggning fattas med minst 1/3 av rösterna. Beslut i frågor som inte omnämnts i kallelsen fattas med 2/3 majoritet. För stadgeändring fattas beslut enligt vad som stadgats under §13. Övriga beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst. Nedlagda röster räknas ej

§13 Stadgeändringar

Beslut om stadgeändring fattas med 2/3 majoritet om frågeställningen specifierats i kallelsen. I annat fall måste varje ändring antas enhälligt.

Beslut om ändring av §§2, 13, & 14 kräver två likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten

 

§14 Föreningens upplösande

Beslut om föreningens upplösande får endast fattas på ordinarie årsmöte där frågeställningen tydligt framgår av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar motsätter sig upplösningen.

Vid upplösning skall föreningens tillgångar tilldelas verksamhet i linje med föreningens syfte såsom det beskrivs i §2. Upplösande årsmöte skall soecifiera riktlinjer för hur detta skall genomföras.

 

Copyright © All Rights Reserved